WP Series
Phạm vi ứng dụng: Nguồn điện UPS liên tục cung cấp điện, hệ thống viễn thông, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống thiết bị y tế, hệ thống báo cháy, dụng cụ điện, đồ chơi trẻ con, xe điện, xe tay ga điện.